Bekämpning av invasiva rovdjur tryggar biologisk mångfald i skärgården

Det största miljöproblemet på Åland vi kan lösa helt lokalt

Invasiva arter utgör idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald globalt sett och invasiva rovdjur utgör framför allt ett hot mot markhäckande fåglar och amfibier. Mårdhund kan dessutom utgöra en viktig vektor för spridning av sjukdomar som rabies eller rävens dvärgbandmask. På Åland påträffades mårdhunden för första gången 1975 och har sedan dess ökat till att idag utgöra den vanligaste predatorn i den åländska naturen och det antalsmässigt största jaktbara däggdjuret.

 • Varför?

  Där invasiva rovdjur förekommer är de negativa effekterna på framförallt markhäckande fåglar förödande.

  Mårdhund och mink hör inte hemma i vår natur och vår lokala fauna kan därför inte samexistera med dem.

  Markhäckande sjöfåglar är speciellt utsatta då de är ett enkelt byte för predatorn under häckningstiden. De fågelarter som dessutom häckar i kolonier som ejder, tobisgrissla och tordmule kan förlora stora delar av beståndet under kort tid när en hel koloni förstörs.

  För oss vore det katastrofalt att förlora dessa ikoniska arter från skärgården. Vi är därför beredda att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra det.

 • Hur?

  Första steget är att upprätta ett nätverk för att organisera jägarna så ett högt jakttryck kan hållas över hela projektområdet, från år till år.

  Andra steget är att intensifiera jakten. Mårdhunds/minkjakt med ställande hund och med hjälp av mobilnätsanslutna viltkameror är en effektiv jaktform och genom ett nätverk av kameror som meddelar om rovdjursförekomst åstadkommer man ett högt jakttryck.

  Målsättningen är att projektet ska ha sådan effekt på rovdjursstammen att jakten efter det inledande skedet ska handla om att kontrollera invandring av nya individer. Projektområdet kan då utökas till att innefatta omkringliggande holmar.

 • När?

  Förlust av biologisk mångfald i skärgården har redan inträffat över stora områden till följd av invasiva rovdjur. Vi står inför en stor utmaning i att hantera detta miljöproblem snarast eller riskera ytterligare oacceptabla konsekvenser i våra känsliga ekosystem.

  Största förutsägbara risken att arter utrotas på Åland inom närmaste årtionde är en konsekvens av en misslyckad bekämpning av invasiva rovdjur.

  Samhället behöver rikta gemensamma stora resurser för att organisera en effektiv bekämpning som garanterar att vi når de mål Åland förbundit sig till. Målsättningen finns dels i Ålands Hållbarhetsagenda, men även i internationella åtaganden inom EU.

  Ålands Hållbarhetsagenda, Mål 4